Română English
DESPRE NOI    /     SOLICITARE SPAŢIU

REGULAMENT SI CONDITII DE UTILIZARE CARD PARTENER

HOME    /    CARD PARTENER    /    REGULAMENT SI CONDITII DE UTILIZARE CARD PARTENER

Regulament Program Card Partener              

PREMISE

 • Avantajul de a fi parte integrantă din Ansamblul Multifuncțional Openville.
 • Creșterea satisfacției angajaților chiriașilor din Ansamblul Multifuncțional Openville, respectiv din Iulius Mall Timișoara și celelalte spații de retail și din clădirile de birouri United Business Center (denumiți în cele ce urmează „beneficiari”).

 

DISPOZIȚII GENERALE

 • Cardul Partener Iulius Mall și Cardul Partener UBC nu sunt instrumente de plată, ci conferă beneficiarului acestora dreptul de a beneficia, la cerere, de acordarea discount-urilor la produsele și/sau serviciile precizate în lista publicată la paginile www.openville.ro/cardpartener și/sau www.unitedbusinesscenter.ro/cardpartener, care au fost comandate de la retailerii parteneri publicați pe aceeași pagină de internet, sub condiția solicitării discountului și a prezentării Cardului Partener și, dacă se solicită de către retailerii parteneri, a unui document de identitate anterior efectuării plății serviciilor respective. Discount-urile mai sus menționate se oferă exclusiv la punctele de lucru/ magazinele retailerilor parteneri din cadrul Ansamblului Multifuncțional Openville.
 • Prezentul Regulament, precum și listele retailerilor participanți, a discounturilor acordate și a serviciilor/produselor participante pot fi modificate oricând în mod unilateral de către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de către Administrația Iulius Mall Timișoara, fără aprobarea prealabilă a beneficiarilor, singura modalitate de comunicare a acestor modificări fiind exclusiv postarea prezentului Regulament/listelor/informatiilor în forma inițială și/sau modificată la urmatoarele adrese de internet: www.openville.ro/cardpartener și/sau www.unitedbusinesscenter/cardpartener.
 • Cardul Partener este valabil și produce efecte  începând cu data predării acestuia către beneficiar și până la data care survine prima dintre (i) data încetării contractului individual de muncă încheiat de către beneficiar cu oricare dintre  companiile ce au inregistrat un punct de lucru/sediul social si își desfășoară activitatea într-una din clădirile United Business Center sau din cadrul Ansamblului Multifuncțional Openville ori (ii) data retragerii Cardului Partener de către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de către Administrația Iulius Mall Timișoara sau (iii) data expirarii duratei de utilizare a Cardului Partener, daca această durată de utilizare nu a fost reînnoită conform dispozițiilor prezentului Regulament și/ sau dispozițiilor Ghidului Chiriașului United Business Center.
 • De asemenea, Cardul Partener poate fi utilizat pentru accesul beneficiarului în clădirea din cadrul Ansamblului Multifuncțional Openville în cadrul căreia își desfășoară activitatea potrivit contractului individual de munca, însă numai în baza opțiunii exprimate de către compania angajatoare în acest sens și numai pe durata contractului individual de muncă încheiat cu o persoană juridică ce are calitatea de chiriaș în acea clădire și care a justificat emiterea Cardului Partener.
 • Cardul Partener poate fi utilizat de către beneficiar și pentru accesul în parcarea Ansamblului Multifuncțional Openville însă numai în baza opțiunii exprimate în acest sens de catre compania angajatoare, numai în cazul în care contractul ce stă la baza accesului în parcarea Ansamblului Multifuncțional Openville a fost încheiat de către această companie și numai pe durata contractului individual de munca încheiat cu o persoană juridică ce a înregistrat un punct de lucru/sediul social și își desfășoară activitatea într-una din clădirile United Business Center sau din cadrul Ansamblului Multifuncțional Openville
 • Administrația clădirilor United Business Center, respectiv Administrația Iulius Mall Timișoara are dreptul de a pune capăt oricând Programului Card Partener, fără aprobarea prealabilă a beneficiarilor și/sau a unei alte entități, persoană fizică și/sau juridică.
 • Administrația clădirilor United Business Center, respectiv Administrația Iulius Mall Timișoara are dreptul de a solicita oricărui beneficiar returnarea imediată a Cardului Partener fara nicio explicație și fără aprobarea prealabilă a beneficiarului respectiv sau a unei alte entități, persoana fizică și/sau juridică, situație în care beneficiarul va returna Cardul Partener în termenul și la locația indicată de Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de către Administrația Iulius Mall Timișoara.
 • Beneficiarii au obligația de a citi prezentul regulament, anterior fiecarei utilizari a Cardului
 • Partener si de a respecta oricare si toate dispozitiile acestuia.

BENEFICIARII

 • Pot beneficia de Programul Card Partener numai     angajatii unei companii ce are înregistrat un punct de lucru/sediul social și își desfășoară activitatea într-una din clădirile United Business Center sau în Iulius Mall Timișoara, din cadrul Ansamblului Multifuncțional Openville și au completat și și-au însușit formularul de adeziune la Programul Card Partener în formatul pus la dispoziție de către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de catre Administrația Iulius Mall Timișoara, prin indicarea datelor solicitate în acel formular.
 • Nu pot beneficia de acest program angajații acelor companii care au calitatea de chiriaș în oricare dintre clădirile United Business Center sau din cadrul Ansamblului Multifunctional Openville, dar care își desfășoară activitatea în alte puncte de lucru, situate în afara Ansamblului Multifuncțional Openville.
 • Angajații al căror contract individual de muncă încheiat cu oricare dintre companiile mai sus menționate încetează, își pierd dreptul de a beneficia de Programul Card Partener și trebuie să predea Cardul Partener în bună stare Departamentului de Resurse Umane al companiei respective cel mai târziu la data încetării contractului individual de muncă.
 • Angajații companiilor menționate în prezentul regulament ale căror contracte pentru utilizarea spațiilor din cadrul Ansamblul Multifuncțional Openville încetează, indiferent de motiv, își pierd dreptul de a beneficia de Programul Card Partener și trebuie să predea Cardul Partener în bună stare Departamentului de Resurse Umane al companiei respective cel mai târziu la data încetării contractelor ce au stat la baza eliberării cardului.
 • Persoanele fizice care au încheiat în nume propriu un contract pentru utilizarea oricăror spații în cadrul
 • Ansamblului Multifuncțional Openville își pierd dreptul de a beneficia de Programul Card Partener și trebuie să predea cardul în bună stare către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv către Administrația Iulius Mall Timișoara cel târziu la data încetării contractului individual de muncă ce a stat la baza eliberării Cardului Partener.
 • Anterior acordării discountului, retailerul are dreptul să solicite și beneficiarul este obligat să prezinte un act de identitate pentru verificarea identității persoanei ce prezintă Cardul Partener, prin compararea datelor din actul de identitate cu datele conținute de Cardul Partener.

ELIBERARE CARD. DURATA DE VALABILITATE. ÎNLOCUIRE. REÎNNOIRE. ÎNCETARE.

 • Cardul Partener se emite în baza cererii companiei angajatoare, în temeiul formularului de adeziune la Programul Card Partener semnat de către beneficiar, în formatul pus la dispoziție de către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de catre Administrația Iulius Mall Timișoara.
 • Cardul Partener va fi emis de catre Administrația clădirilor United Business Center, respectiv de catre Administrația Iulius Mall Timișoara si se obține de către beneficiari de la compania angajatoare.
 • Administrația clădirilor United Business Center și Administrația Iulius Mall Timișoara își rezervă dreptul de a verifica, aproba/refuza emiterea Cardului Partener.
 • În caz de deteriorare a Cardului Partener, beneficiarul va restitui Cardul Partener deteriorat companiei angajatoare în termen de maxim 24 de ore. În caz de pierdere sau furt a Cardului Partener, Beneficiarul va anunța compania angajatoare în termen de maxim 24 de ore de la constatarea pierderii/ furtului și va da o declarație scrisă cu privire la evenimentul survenit. Compania angajatoare va anunța Administrația clădirilor United Business Center, respectiv Administrația Iulius Mall Timișoara cu privire la aspectul deteriorării/ pierderii/ furtului, în termen de maxim 24 de ore de la data restituirii Cardului Partener deteriorat, respectiv de la data declarației scrise a angajatului său, comunicând atât Cardul Partener deteriorat/ declarația scrisă a acestuia, cât și un tabel centralizator actualizat privind emiterea cardurilor, către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv către Administrația Iulius Mall Timișoara. Costul de înlocuire a Cardului Partener va fi achitat de către compania angajatoare.
 • Cardul Partener va avea o valabilitate identică cu durata contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată între chiriaș și beneficiar. În ceea ce privește contractele încheiate pe durată nedeterminată între beneficiari și chiriași, valabilitatea Cardului Partener va fi: (i) nelimitată pentru beneficiarii Cardului Partener UBC și (ii) de 1 (un) an pentru beneficiarii Cardului Partener Iulius Mall. În vederea prelungirii valabilității Cardului Partener, compania angajatoare are obligația de a solicita expres prelungirea către Administrația clădirilor United Business Center, respectiv către Administrația Iulius Mall Timișoara, cu 15 zile calendaristice inainte de expirarea valabilitatii Cardului Partener.

RETAILERI PARTENERI

 • Lista actualizată a retailerilor parteneri este publicată pe pagina de internet www.openville.ro/cardpartener și/sau www.unitedbusinesscenter/cardpartener.
 • Discounturile nu se cumulează cu alte discount-uri, reduceri și/sau facilități acordate de către retailer oricăror altor persoane pentru aceleași servicii la data comandării acestora de către beneficiari. În cazul în care există mai multe facilități acordate de  către retailerul respectiv, se va aplica doar facilitatea care avantajează în cel mai mare grad beneficiarul.
 • Locatiile retailerilor parteneri vor fi marcate prin elemente specifice participarii retailerilor respectivi la Programul Card Partener.

 

MOD DE LUCRU

 • Beneficiarul Cardului Partener poate achiziționa cu reducere produsele/serviciile cu care respectivul retailer participă la Programul Card Partener așa cum acestea sunt menționate pe pagina de internet www.openville.ro/cardpartener și/sau www.unitedbusinesscenter/cardpartener.
 • Lista retailerilor participanti, a produselor/serviciilor precum și a discounturilor se află publicată pe pagina de internet www.openville.ro/cardpartener   și/sau www.unitedbusinesscenter/cardpartener.
 • În scopul acordării discountului, beneficiarul trebuie
 • să solicite discountul și să prezinte Cardul Partener și, dacă i se solicită de către retailer, un document de identitate anterior efectuării plății serviciilor respective.
 • Orice reclamație a Beneficiarului privind serviciile prestate de retailerii parteneri, acordarea discounturilor sau Cardul Partener, va fi însoțită de bonul fiscal și va fi depusă la Centrul Info din cadrul Iulius Mall Timișoara sau la Centrul Info Help Desk din clădirea United Business Center unde își desfășoară activitatea compania angajatoare a beneficiarului. Reclamația va fi soluționată în termen de maxim 5 zile calendaristice de la înregistrarea sa și răspunsul la reclamație va fi comunicat beneficiarului.

                  

 

 

 
Openville Facebook Openville Twitter Openville Google Plus
INFORMAŢII DE CONTACT
 
(+40) 256 - 401604/630
© Copyright 2018 Openville.
Web design by Royalty